ชื่อ-สกุล : มิสจันทร์ฉาย มาปลูก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , สื่อสารและ SWIS ACL

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...