ชื่อ-สกุล : มิสอรวรรณ สิริสุขะ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัญฑิต ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...