รหัสประจำตัว : 117

ชื่อ-สกุล : มิสรัตนาพร ฟองจันทร์งาม

ฉายา : หนู

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการ , งานบริหารกลุ่มงานธุรการ , สื่อสารและ SWIS ACL

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040171262

more...