ชื่อ-สกุล : มิสวนิดา สังขรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 , งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...