ชื่อ-สกุล : มิสณัฐธิดา แลใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล , งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง )

more...