ชื่อ-สกุล : มิสคนึงนิจ แก้วกิติ

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.ม. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...