ชื่อ-สกุล : มิสคนึงนิจ แก้วกิติ

สังกัดหน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล , ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.ม. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...