ชื่อ-สกุล : มิสพิชญานิน ปลั่งวัชรินทร์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...