ชื่อ-สกุล : ม.สุรินทร์ อินจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บธบ. ( สถาบันราชภัฎสวนดุสิต )

more...