ชื่อ-สกุล : มิสปิยะมาศ สืบวงศ์ดี

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานดนตรีและการแสดง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ )

more...