ชื่อ-สกุล : ม.ณ ภัทร ผ่องศรี

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานดนตรีและการแสดง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...