ชื่อ-สกุล : มิสมาลี บุญมี

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...