ชื่อ-สกุล : มิสมาลี บุญมี

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...