ชื่อ-สกุล : มิสสมนึก หนสมสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยราชบัฏลำปาง )

more...