ชื่อ-สกุล : ม.Nino Daryll Mendoza Bicoy

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Science in Development Communicatin ( Visayas State University )

more...