ชื่อ-สกุล : มิสLovely Zyrra Monedera Gatila

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor in Secondary Education ( University of Antique )

more...