ชื่อ-สกุล : ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

สังกัดหน่วยงาน : ผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...