ชื่อ-สกุล : มิสกิตติยา สุขสานนท์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...