ชื่อ-สกุล : ม.Rey Michael Escalante Quemado

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนโครงการ CEP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Elementary Education ( University of antique )

more...