รหัสประจำตัว : 1039

ชื่อ-สกุล : มิสภวินตรา เจริญเวช

ฉายา : แอมป์

สังกัดหน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ( มหาวิทยาลัยมหิดล )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...