ชื่อ-สกุล : มิสภวินตรา เจริญเวช

สังกัดหน่วยงาน : สื่อสารและ SWIS ACL , งานอนามัยและพยาบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ( มหาวิทยาลัยมหิดล )

more...