ชื่อ-สกุล : มิสวรันยา สุคำ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...