ชื่อ-สกุล : มิสวรันยา สุคำ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...