ชื่อ-สกุล : มิสเพ็ชรรัตน์ น้อยหล่อง

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูสหวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...