ชื่อ-สกุล : ม.Timothy William Nelms

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนโครงการ CEP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Arts ( University of Pittsburgh )

more...