ชื่อ-สกุล : มิสณัฐกานต์ วงค์วรรณ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ( มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง )

more...