รหัสประจำตัว : 1018

ชื่อ-สกุล : มิสณัฐกานต์ วงค์วรรณ

ฉายา : เบลล์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ( มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 60109000239101

more...