ชื่อ-สกุล : ม.ธีรศักดิ์ อินต๊ะเรือน

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ( สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ )

more...