รหัสประจำตัว : 1011

ชื่อ-สกุล : ม.ศมา ชื่นกุล

ฉายา : มุ่ย

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...