รหัสประจำตัว : 1011

ชื่อ-สกุล : ม.ศมา ชื่นกุล

ฉายา : มุ่ย

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...