ชื่อ-สกุล : มิสโอบอุ้ม บุญเตี่ยม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ( มหาวิทยาลับบูรพา )

more...