ชื่อ-สกุล : ม.กันต์บดี สีนวล

สังกัดหน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นศ.บ. ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )

more...