ชื่อ-สกุล : มิสวราภรณ์ เสาร์แปงคำ

สังกัดหน่วยงาน : สื่อสารและ SWIS ACL , งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ( วิทยาลัยโยนก )

more...