ชื่อ-สกุล : มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...