ชื่อ-สกุล : มิสเพ็ญพิมล คำบุญเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์ผลิตเอกสาร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...