ชื่อ-สกุล : มิสฐิติญา สิ่งที่สุข

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ , งานบริหารกลุ่มงานธุรการ , สื่อสารและ SWIS ACL

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( วิทยาลัยโยนก )

more...