รหัสประจำตัว : 079

ชื่อ-สกุล : มิสฐิติญา สิ่งที่สุข

ฉายา : แอน

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ , งานบริหารกลุ่มงานธุรการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( วิทยาลัยโยนก )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041073150

more...