ชื่อ-สกุล : มิสจิตรมณี ใจยา

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...