รหัสประจำตัว : 073

ชื่อ-สกุล : มิสจิตรมณี ใจยา

ฉายา : จิ๋ม

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041073061

more...