ชื่อ-สกุล : ม.วรุณ บุญยู่ฮง

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...