ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งทิวา ณ ลำปาง

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...