ชื่อ-สกุล : มิสลัคณา บุญกัณฑ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา , งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ , งานนิเทศ กำกับ ติดตาม , สื่อสารและ SWIS ACL , งานวิจัยและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คม. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง )

more...