Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนการงานอาชีพ      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
000/2562       ประชุมนักการครั้งที่ 2/2562      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานสื่อโซเซียลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาระบบบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายโรบอท      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการงานเทคโนโลยี      
000/2562            
000/2562            
000/2562       รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระการงานฯอาชีพและเทคโนโลยี      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแผนงานโครงการ      
000/2562       ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์      
000/2562       ผู้่รับผิดชอบโครงการ happy Family Farm      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี “เข็มแดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 : Teachers Duties and Responsibilities for ACL Sports Day 2019      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการ โครงการ ACL is Good Project #2019 ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       กำหนดหน้าที่บุคลากรในการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สัมมนาบบุคลากรประจำปี 2563      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานยานพาหนะ      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       ตรวจรับงานเจาะบาดาลและส่งมอบงาน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงาน บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์      
000/2562       กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Big Cleaning Day      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายลูกเสือวิสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม...........................      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่      
000/2562       แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพิเศษ CEP      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันตรุษจีน      
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกกรรมการงานชุมนุม      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์      
000/2562       คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม.................... ฝ่ายปฐมวัย      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานชุมนุม      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงาน พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding Class      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Big Cleaning Day      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมธนาคารความดี      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม      
000/2562       กิจกรรม Acl Music Festival 2019      
000/2562       กิจกรรม ACL MUSIC FESTIVAL 2019      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ACL MUSIC FESTIVAL 2019      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริหารแผนก      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
000/2562            
000/2562       แต้งคั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
000/2562            
000/2562       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเข็มแดง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการ      
000/2562            
000/2562       คำแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562            
000/2562            
000/2562       ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาระบบบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ 4      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันครอบครัวครู (ACL Christmas Party 2019)” ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ACL Christmas Party 2019” (สำหรับเจ้าหน้าที่นักการ) ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      
000/2562       กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562      
000/2562       คณะกรรมการจัดทำ....      
000/2562            
000/2562       กิจกรรมงานมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Christmas Fair 2019      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป ทุนการศึกษาเซราฟิน และทุนการศึกษาอินเดอฟองโซ      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน วันวิชาการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )      
000/2562            
000/2562       กำหนดหน้าที่บุคลากรในการสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบสมาพันธ์สมาคมฯ (CGPTA – FSG) Saint Gabriel’s Foundation, Thailand. (FSGST) ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       คณะกรรมการจัดทำ วารสาร E-Book      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีกราบบูรพาจารย์ ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงินและขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญระดับชั้ญประถมศึกษาปีที่ 6      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา "รางวัลปัทมะเสวี"      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดศูนย์การสอนภาษาจีนและกิจกรรมวันตรุษจีน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีมอบรางวัลครูนานปี      
000/2562            
000/2562       กำหนดหน้าที่บุคลากรในการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู      
000/2562       วันพิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลงานก่อสร้างโครงการสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก"      
000/2562       วันพิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง