Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนการงานอาชีพ      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
000/2562       ประชุมนักการครั้งที่ 2/2562      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานสื่อโซเซียลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาระบบบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายโรบอท      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการงานเทคโนโลยี      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระการงานฯอาชีพและเทคโนโลยี      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแผนงานโครงการ      
000/2562       ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์      
000/2562       ผู้่รับผิดชอบโครงการ happy Family Farm      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี “เข็มแดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 : Teacher Roles and Responsibilities for ACL Sports Day 2019      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการ โครงการ ACL is Good Project #2019 ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สัมมนาบบุคลากรประจำปี 2563      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานยานพาหนะ      
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการเงิน      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงาน บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์      
000/2562       กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Big Cleaning Day      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายลูกเสือวิสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6      
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม...........................      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่      
000/2562       แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพิเศษ CEP      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันตรุษจีน      
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกกรรมการงานชุมนุม      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์      
000/2562       คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม.................... ฝ่ายปฐมวัย      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานชุมนุม      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงาน พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding Class      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Big Cleaning Day      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมธนาคารความดี      
000/2562            
000/2562            
000/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม      
000/2562       กิจกรรม Acl Music Festival 2019      
000/2562       กิจกรรม ACL MUSIC FESTIVAL 2019      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ACL MUSIC FESTIVAL 2019      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริหารแผนก      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
000/2562            
000/2562       แต้งคั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
000/2562            
000/2562       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเข็มแดง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการ      
000/2562            
000/2562       คำแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
000/2562            
000/2562            
000/2562       ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2562