อัลบัมภาพที่ 7414    ดูดสิ่งปฏิกูลโรงอาหารใหญ่ จำนวน 2 บ่อ (งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์)
อัลบัมภาพที่ 7412    การประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
<< Back Next >>