อัลบัมภาพที่ 5375    พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 2) (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 5374    พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 1) (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
<< Back Next >>