อัลบัมภาพที่ 5378    พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครบรอบ 62 ปี แห่งการก่อตั้ง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (งานทรัพยากรมนุษย์)
อัลบัมภาพที่ 5371    การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
<< Back Next >>