อัลบัมภาพที่ 7475    ดำเนินการแจ้งและแจกสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองระดับชั้นเนอสเซอรี่ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆ ด้านของภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
อัลบัมภาพที่ 7431    ประเมินพัฒนาการนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
<< Back Next >>