อัลบัมภาพที่ 6394    ประชุมติดตามการดำเนินงานรับเงินในระบบ SWIS เพื่อรองรับการให้บริการรับชำระ Cross Bank Bill Payment วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ACL1
อัลบัมภาพที่ 6384    ร่วมวางแผนการให้บริการรับชำระ Cross Bank Bill Payment กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
<< Back Next >>