อัลบัมภาพที่ 6381    กิจกรรมบรรยายพิเศษโรงเรียนมัธยมเครือข่าย หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTE) วันที่ 1 มีนาคม 2564
อัลบัมภาพที่ 6367    การอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex นักเรียนห้องเรียนศิลป์ - ธุรกิจ (MTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
<< Back Next >>