อัลบัมภาพที่ 5365    กิจกรรมผู้ปกครอลช่วยสอน "การทำหมูแแดดเดียว" ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
อัลบัมภาพที่ 5320    กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "วิธีป้องกันเชื้้อโรคเข้าสู้ร่างกาย” นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 วันที่ 17 มกราคม 2563
<< Back Next >>