อัลบัมภาพที่ 5344    กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 17 มกราคม 2563
อัลบัมภาพที่ 5341    กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ค่ายเชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-18 มกราคม 2563
<< Back Next >>