อัลบัมภาพที่ 5388     งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ร่วมกับ งานโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจรับ และส่งมอบเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
<< Back Next >>