อัลบัมภาพที่ 4809    กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
<< Back Next >>