อัลบัมภาพที่ 4811    กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
<< Back Next >>