อัลบัมภาพที่ 4999    กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 9 “โครงการเยาวชน จิตอาสารักษ์สังคมไทย” ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
อัลบัมภาพที่ 4979    กิจกรรมส่งเสริมการออม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ส่งเสริมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 สิงหาคม 2562
<< Back Next >>