อัลบัมภาพที่ 5181    การตรวจประเมินโรงอาหาร ณ โรงอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
<< Back Next >>