Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ปีการศึกษา 543

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  สำนักผู้อำนวยการ
  ผู้อำนวยการ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  แผนกปฐมวัย
  แผนกประถมศึกษา
  แผนกมัธยมศึกษา
  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
  ระดับปฐมวัย
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายปฐมวัย
  ฝ่ายการเงิน
  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายปฐมวัย
  ฝ่ายการเงิน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการ - การเงิน
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายปฐมวัย
  สำนักผู้อำนวยการ
  กองเลขาฯภายใน/มูลนิธิฯ
  ฝ่ายวิชาการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายปฐมวัย
  สื่อสารและ SWIS ACL
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  สำนักผู้อำนวยการ
  แผนกปฐมวัย.
  แผนกประถมศึกษา.
  แผนกมัธยมศึกษา.
  แผนก CEP.
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ระดับปฐมวัย
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ระดับปฐมวัย
  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  คณะกรรมการ
 

   

 


ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ที่รักทุกคน


 


     โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอต้อนรับผู้ปกครอง คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าสู่รั้วน้ำเงิน ขาว ปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35 จีรวัฒน์พัชราณัฏฐากรณ์ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนทุกคน

สู่เส้นทางการศึกษา
ที่สูงขึ้น ซึ่งแต่ละคนต่างมีเป้าหมายการศึกษาของตนเอง บราเดอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่น ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ และรางวัลที่จะได้รับคือความสำเร็จในชีวิต


 


     ปีการศึกษานี้ โรงเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถาบันที่มีความพร้อมในทุกด้านได้แก่ 1.ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้

และประสบการณ์
มาถ่ายทอดให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองต่อไป 2.ด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมจัดโครงการห้องเรียน Smart TECH ซึ่งเป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี (ipad ) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

(STEM) และการฝึกฝนทักษะด้าน
หุ่นยนต์ ( Robots ) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนในยุค Digital Age เปิดแผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจ และมีความถนัดในวิชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนอย่างมั่นใจ 
3.ด้านอาคารสถานที่ได้มีการปรับปรุงอาคารเซนต์หลุยส์ให้สง่างาม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น ต่อเติมอาคารเซนต์หลุยส์ เพื่อสร้างห้องน้ำที่สะอาด สวยงาม เพิ่ม

ความสะดวก ปลอดภัยให้กับนักเรียน และสร้างอาคารเรียนเทควันโด 
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารโรงอาหารให้ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการให้บริการนักเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้  ประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่ากลางเมืองภายในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น ปลูกต้นไม้นานาพรรณ เพื่อเป็นอุทยานการศึกษาแห่งเขลางค์นคร 
4.ด้านผู้เรียนส่งเสริม สนับสนุน หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาขอขอบคุณผู้ปกครอง

ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษา เพื่อบุตรหลานของเราด้วยดีเช่นเดิม ขอแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้โปรดอำนวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพดี

มีความสุขตลอดไป
                                                                                                           


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด


   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


 

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม