[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 2 มีนาคม 2563  นำผลการนิเทศมาประเมินปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการนิเทศประเมอนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่องไป ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมตรวจสารเสพติด (C) Assumption College Lampang งานระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู) งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นำผลการประเมินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 3 มีนาคม 2563  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 5 มีนาคม 2563  สรุปผลการทำรายงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการทำรายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ อาคารเรียนปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อยACL Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 6 มีนาคม 2563  ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/6) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 18 มีนาคม 2563  นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 20 มีนาคม 2563  นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/5) งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 30 มีนาคม 2563  สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู) งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมร้องประสานเสียง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมศิลปินน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องเรียนดนตรี) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 31 มีนาคม 2563  นำผลการประเมินกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการจัดทำรายงานปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเศรษฐีน้อยในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทชนิดกีฬา Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานสายชั้นในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูทำดีในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสวัสดิภาพในปีต่อไป () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/5) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมรักชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อมในปีต่อไป () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมประกวด Smart Classroomในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามในปีต่อไป () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินงานกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมตรวจสารเสพติด และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang งานระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียน Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเรียนปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสามาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัยปีต่อไป อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเรียนปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินงานบริหารกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อะACL Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิืจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/6 CEP) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องพักครู) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุกมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินงานวัดผลและประเมิน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 8 เมษายน 2563  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศ. 17 เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 28 เมษายน 2563  โครงการช่วยเหลือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด – 19 ลานอเนกประสงค์(เรือนเพาะชำ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 29 เมษายน 2563  การสัมภาษณ์ครูใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 30 เมษายน 2563  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป () งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ธนาคารความดี Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Outstanding Class และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องพักครุ ม.3) งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 1 พฤษภาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารกลุ่มสาระฯศิลปะ ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ศึกษาข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการต่อทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำ พรบ. และการต่อประกันภัยชั้น 1,2+ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากร Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมครูต่างชาติ Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมกลุ่มงานการเงิน ครั้งที่ 1 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครู อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์) งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ